facebook

Regulamin

Regulamin Portalu.

I Postanowienia ogólne
1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu http://kiermaszmonet.pl, którego właścicielem jest  Adam Król, Wrzosów 73, 21-345 Borki, NIP: 538-135-19-85, wpisany do bazy przedsiębiorców CEIDG, który prowadzi platformę internetową Kiermaszmonet.pl za pośrednictwem której prowadzone są Aukcje Internetowe.
2.Portal powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
3.Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników/Sprzedających/ Licytantów jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://kiermaszmonet.pl .
4.Użytkownicy/Sprzedający/Licytanci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
5.Każdy Użytkownik/Sprzedający/Licytant ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
6.Usługi świadczone przez Portal są bezpłatnie dla Kupujących i odpłatnie dla Sprzedających. Płatności wyszczególnione są w tabeli dostępnej na stronie http://kiermaszmonet.pl.
II Definicje
1.Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca z funkcji Portalu za pośrednictwem sieci Internet, która dokonała rejestracji na stronie Portalu.
2.Sprzedający – Użytkownik oferujący do sprzedaży Produkty w ramach http://kiermaszmonet.pl.
3.Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach http://kiermaszmonet.pl niezależnie od rodzaju Transakcji
4.Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej.
5.Portal – strona i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem http://kiermaszmonet.pl.
6.Towar – rzeczy które mogą być przedmiotem Aukcji, zgodnie z obowiązującym prawem.
7.Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcom niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9.Profil Użytkownika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
10.Profil Sprzedającego – zbiór informacji dotyczący Towarów wystawianych do odsprzedaży na łamach Portalu przez Sprzedającego.
11.Bonus startowy – doładowanie konta określoną kwotą po dokonaniu rejestracji na łamach Portalu przez Użytkownika. (Do wykorzystania na usługi w portalu)
12.Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby http://kiermaszmonet.pl.
13.Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
III Techniczne warunki korzystania z Portalu
1.W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
-urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
-dostęp do sieci Internet;
-adres poczty email.
2.Portal zbiera informacje zawarte w Plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
3.Użytkownik decyduje o stosowaniu Plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4.Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z Plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
5.Szczegółowe informacje dotyczące Plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://kiermaszmonet.pl stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.
IV Rejestracja w Portalu
1.Użytkownik/ Sprzedający w celu założenia Profilu w Portalu, dokonuje rejestracji, podając: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nr telefonu, adres e-mail oraz dane do logowania: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza przy czym jeżeli korzysta z usług jako Przedsiębiorca podaję w formularzu dane konieczne do wystawienia rachunku.
2.Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu. Hasło można zmienić na stronie http://kiermaszmonet.pl poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3.Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników/Sprzedających.
4.Użytkownik/Sprzedający lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
5.Użytkownik/ Sprzedający przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu; -dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
6.Zgłaszający po podaniu danych otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Zgłaszającego Konto (zwane dalej: „Kontem. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (Loginu, którym jest adres e-mail Zgłaszającego).
7.Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
-zmiany swoich danych;
-zmiany swojego hasła;
-edycji profilu;
-usunięcia konta;
-uczestnictwa w Licytacji;
-Dokonania zakupu w trybie Kup teraz;
-Wystawienia Towaru do odsprzedaży
8.Użytkownikowi/Sprzedającemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Sprzedającego do działania w jego imieniu.
9.Użytkownik/Sprzedający, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach http://kiermaszmonet.pl.
10.Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników http://kiermaszmonet.pl.
V . Zakres usług Portalu i proces realizacji transakcji
1.Portal daje możliwość Użytkownikowi i Sprzedającemu zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami, a Sprzedającymi i nie może gwarantować, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
2.Portal pobiera opłaty od Użytkownika/Sprzedawcy według tabeli cen dostępnej na stronie http://kiermaszmonet.pl.
3.W ramach http://kiermaszmonet.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
-Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja);
-Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej  Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego;
-Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie.
4.Sprzedający ma możliwość wystawienia Towaru na łamach Portalu poprzez:
-Wypełnienie formularza rejestracyjnego na http://kiermaszmonet.pl;
-Przesłanie fotografii oraz opisu Towaru;
-Ustalenie ceny minimalnej lub/i kwoty Kup teraz;
-Ustalenie czasu trwania aukcji wybierając odpowiedni ,7,14,,30, 45 dni;
-Zatwierdzenie wystawienie Towaru poprzez kliknięcie w przycisk „Zatwierdź”.
5. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.
6.Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
7.Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.
8.Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub płatności przy odbiorze Towaru.
  9.Sprzedający ma możliwość dodania zdjęć Towaru. Zdjęcia Towaru powinny być wykonane z największą możliwą starannością.
10.Użytkownik ma możliwość korzystania z usługi poprzez:
-podanie danych do rejestracji;
-wybór Towaru;
-złożenie oferty licytacji poprzez wypełnienie formularza/wybór opcji Kup Teraz;
-potwierdzenie zakupu przez Użytkownika dokonana przez kliknięcie przycisku „Transakcja z obowiązkiem zapłaty”.
11.Użytkownik nie może przekazywać jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z korzystaniem z usług Portalu osobom trzecim.
12.Przebieg Licytacji:
Licytant każdorazowo może określić kwotę jaką jest w stanie zapłacić za dany Towar;
Każda następna kwota proponowana przez kolejnego Licytanta musi być większa od aktualnej ceny przynajmniej o Kwotę Progresji (KP) jest zależna od wysokości aktualnej ceny według poniższej tabeli:
0,00 - 50,00 o 0,50 PLN
50,01 - 100,00 o 1,00 PLN
100,01 - 250,00 o 2,50 PLN
250,01 - 500,00 o 5,00 PLN
500,01 - 1000,00 o 10,00 PLN
1000,01 - 2500,00 o 20,00 PLN
od 2500,01 - ∞ o 50,00 PLN

13.Licytant dostanie upomnienie w przypadku podjęcia próby licytowania poniżej Kwoty Progresji oraz otrzyma propozycje kwoty minimalnej do akceptacji jaka może w danej chwili zlicytować.
14.Licytant nie może wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.
15.Licytant zwycięża licytacje jeżeli jego oferta reprezentuje najwyższą cenę w momencie zakończenia aukcji, następuję przybicie aukcji licytacyjnej.
16.Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
17.Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego
18.Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
-na prośbę Licytanta albo;
-z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub;
-z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub;
-z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego;
-w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym.
19.Zakończenie  Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana lub/i skorzystaniu przez Kupującego z opcji Kup Teraz.
20.Sprzedający może w każdym czasie zamknąć  Transakcję. Wówczas zwycięzców  Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie  Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.
21.Zawarcie umowy następuje pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem poprzez;
-przybicie (zakończenia licytacji) podczas którego Licytant zwycięża licytacje lub;
-potwierdzenie dostępności Towaru w przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika korzystającego z opcji Kup Teraz;
-Dokonanie zakupu w opcji Licytacji lub Kup Teraz jest skuteczne po zatwierdzeniu przez Użytkownika przycisku "Transakcja z obowiązkiem zapłaty" lub przycisku zatwierdzającego jego ofertę w licytacji( o ile jego kwota będzie najwyższa).
22.Mail z potwierdzeniem zakończenia transakcji przesyłane przez Sprzedającego do Kupującego powinien zawierać:
-Dane Sprzedającego;
-Opis produktu;
-Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
-Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu;
-Formę dostawy;
-Sposób płatności;
-Zasady reklamacji;
-Informacje o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
23.Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.
24. Sprzedający ma obowiązek doręczenia Towaru, a Kupujący ma obowiązek zapłaty ustalonej ceny.
VI Prawa i Obowiązki Użytkownika
1.Użytkownik może korzystać z usług Portalu.
2.Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
3.Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
4.Użytkownik nie może:
-Uczestniczyć w jednej licytacji przy użyciu więcej niż jednego konta;
-Składać oferty we własnej aukcji;
-Składać oferty w aukcjach osób, z którymi składającymi ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik aukcji lub działanie niezgodne z dobrymi obyczajami;
-Tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia opłat lub rozliczeń Użytkownika z Administratorem.
5.Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
6.Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
7.Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@kiermaszmonet.pl
8.W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
VII Prawa i Obowiązki Sprzedającego
1.Sprzedający lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
2.Sprzedający nie może przekazywać kodów do konta na Portalu osobom trzecim, chyba że, jest to wskazany przez niego Administrator profilu.
3.Sprzedający na łamach Portalu dostarcza informacji o Produkcie poprzez publikację zdjęć oraz przesłanie opisu Produktu/Usługi. Opis powinien zawierać szczegóły dotyczące oferowanych Produktów/Usług, dostępnych lokalizacji, formy dostawy, cen, płatności, zasad składania reklamacji.
4.Użytkownik za pomocą danych dostępnych w Profilu ogłoszeniodawcy przy produkcie/usłudze ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedającym.
5.Sprzedający korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
6.Sprzedający nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów będących przedmiotem emisji radia bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
7.Sprzedający lub jakakolwiek osoba, która publikuje treści na łamach Portalu łamiące prawa własności intelektualnej może zostać pociągnięta do odpowiedzialności na zasadach wskazanych w Ustawach.
8.Zakazane jest umieszczanie w Profili Sprzedającego komentarzy:
-niosących treści bezprawne;
-obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
-fałszywych lub mylących;
-naruszających prawa osób trzecich;
-rozpowszechniających spam;
-zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla http://kiermaszmonet.pl;
-wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników.
9.Naruszenie zasad przez Użytkownika/Sprzedającego można zgłosić poprzez zgłoszenie skierowane do Administratora systemu na e-mail : poczta@kiermaszmonet.pl
10.Sprzedający zobowiązany jest do podawania Portalowi prawdziwych informacji i danych.
11.Sprzedający może zmieniać swoje dane oraz ustawienia Konta.
12.W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika/Sprzedającego, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
13.W przypadku powzięcia przez Sprzedający lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Portalu treści, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinni niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Portalem.
14.Sprzedający może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
VIII Profil Sprzedającego
1.Sprzedający portalu po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się ma możliwość wystawiać, usuwać lub ponownie wstawiać Towar.
2.Każde dodanie Profilu Sprzedającego, jego usunięcie, ponowienie emisji jest potwierdzone wysłaną wiadomością na podany w czasie rejestracji adres mailowy Sprzedającego.
3.Sprzedający może edytować Profil Sprzedającego w trakcie dodawania do Katalogu jak i późniejszej modyfikacji lub usunięcia.
4.Usunięty Profil Sprzedającego zostaje wymazany z pamięci serwera i nie można go odzyskać.
5.Sprzedający nie może wystawiać m.in. ofert dotyczących przedmiotów/usług zakazanych bądź niosących treści pornograficzne, naruszających dobra osób trzecich, niebezpiecznych substancji chemicznych, substancji psychotropowych i środków odurzających, w szczególności narkotyków, a także innych substancji, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy ich posiadanie i obrót jest prawnie zakazany.
6.Portal ma możliwość usunięcia każdej oferty, po uprzednim wezwaniu Sprzedającego do samodzielnej modyfikacji Profilu Sprzedającego, jeżeli treść Profilu Sprzedającego narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne. Przyczyną usunięcia Profilu ogłoszeniodawcy może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez innych Użytkowników Portalu. Jeżeli Administrator Portalu podejmie decyzję o usunięciu Profilu Sprzedającego prześle Sprzedającemu wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
7.Jeżeli Profil Sprzedającego zostanie usunięty – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wysłanie informacji wyjaśniającej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
IX Prawa i Obowiązku Portalu
1.Administrator Portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://kiermaszmonet.pl o każdej porze.
2.Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
-realizację zamówionych usług reklamowanych na łamach Portalu;
-niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązań Sprzedającego i Kupującego na łamach Portalu;
-za jakość , bezpieczeństwo, legalność Produktów/Usług;
-z tytułu odstąpienia od umowy, rękojmi, gwarancji;
-za zobowiązania majątkowe wynikające z dokonania zakupu wynikającego z oferty Sprzedającego.
3.Administrator portalu ma możliwość zablokowania Profilu Użytkownika w przypadkach:
- uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu;
- podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Portalu;
- po powzięciu przez Administratora portalu wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkowników niezgodnej z prawdą.
4.Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości ich charakteru.
5.Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu.
Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
6.Użytkownik korzystający z usług innych podmiotów za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się ze szczegółami współpracy.
7.W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania Użytkownika do zaprzestania tych działań.
8.W przypadku, gdy Administrator Portalu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
9.Portal udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy.
X Płatności.
1.Płatności za usługi odpłatne określone w regulaminie i cenniku Sprzedający ma możliwość opłacać za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
I.XI Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników Konsumentów dokonujących zakupów u Sprzedających.
Sprzedający zobowiązani są poinformować Konsumentów o przysługującym prawie odstąpienia od umowy. Wzór wskazany jest poniżej:
Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres Sprzedającego.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sprzedającego.
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sprzedającego, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
-umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
-umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
-w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
II.XII Prawo Konsumenta do rękojmi

Na portalu sprzedawane są głównie produkty używane, kolekcjonerskie nie objęte gwarancją producenta, tylko rękojmią Sprzedawcy.
Sprzedający za pośrednictwem Portalu zobowiązani są poinformować Konsumenta o przysługującym mu prawie do rękojmi.
Nowe produkty oferowane w portalu objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres e-mail lub listownie Sprzedającego.
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedający zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.


XIII Ochrona danych osobowych.
1.Administratorem danych jest http://kiermaszmonet.pl, Adam Król, Wrzosów 73, 21-345 Borki, NIP: 538-135-19-85, wpisany do bazy przedsiębiorców CEIDG , który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności celu realizacji umowy.
4.Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
5.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
6.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, adres, dane Przedsiębiorcy.
7.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
-e-mail na adres: poczta@kiermaszmonet.pl
-listownie na adres: Kiermaszmonet.pl, Adam Król, Wrzosów 73, 21-345 Borki
-lub w jakiejkolwiek innej dogodnej formie.
8.Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
9.Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
XIV Rezygnacja ze świadczonych usług
1.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal ( rezygnacje z konta Użytkownika w Portalu) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.
2.W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Portal zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
3.Portal może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.
4.Portal może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa, w związku z korzystaniem z usług.
XV Przepisy Końcowe
1.Regulamin jest dostępny pod adresem http://kiermaszmonet.pl, Adam Król.
2.Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Korepetytorów/Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
3.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.

 


Płatności